Alates 2016. aastast on kõige väiksematel ettevõtjatel lubatud aastaaruanne koostada lühendatud mahus. Aastaaruanne esitatakse E-Äriregitri Ettevõtjaportaalis  (ettevotjaportaal.rik.ee).

Kriteeriumid ettevõtjatele, keda liigitatakse mikro- või väikeettevõtjateks, on toodud raamatupidamise seaduse paragrahvis 3. Mikroettevõtja on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele:

  • varad (käibe- ja põhivarad) kokku kuni 175 000 eurot
  • kohustised ei ole suuremad kui omakapital
  • üks osanik, kes on ka juhatuse liige
  • kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot

Raamatupidamise seaduses kasutatavad mõisted:

Vara – raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu.

Kohustis – raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse.

Omakapital – jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist.

Tulu – majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali.

Mikroettevõtja aastaaruandlus ettevõtjaportaalis koosneb:

  • bilanss (lühendatud)
  • kasumiaruanne (ei ole lühendatud)
  • kuni kolm lisa
  • kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanek
  • müügitulu jaotus
  • andmed jaotamisele kuuluva kasumiosa suuruse kohta

Mikroettevõtja võib valida kahe erinevad bilansivormi vahel. Kas kahaneva (1)  või kasvava (2) likviidsuse järgekorras.

1) Mikroettevõtja lühendatud bilansi read:

VARAD

Käibevarad

Põhivarad

KOKKU VARAD

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

Kohustised

Lühiajalised kohustised

sh lühiajalised eraldised

Pikajalised kohustised

sh pikaajalised eraldised

KOKKU KOHUSTISED

OMAKAPITAL

KOKKU OMAKAPITAL

sh osakapital nimiväärtuses

sh sissemaksmata osakapital

KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

 

2) Mikroettevõtja lühendatud bilansi read:

VARAD

Põhivarad

Käibevarad

KOKKU VARAD

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

OMAKAPITAL

KOKKU OMAKAPITAL

sh osakapital nimiväärtuses

sh sissemaksmata osakapital

KOHUSTISED

Pikajalised kohustised

sh pikaajalised eraldised

Lühiajalised kohustised

sh lühiajalised eraldised

KOKKU KOHUSTISED

 

KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

 

Mikroettevõtja lühendatud aastaaruandes avalikustatakse vähemalt alljärgnev informatsioon (RTJ 15):

(a) asjaolu, et tegemist on mikroettevõtja lühendatud aastaaruandega;

(b) tagatisega pikaajalised kohustised ning nende kohustiste tagatiseks panditud varade kirjeldus ja bilansiline väärtus;

(c) bilansivälised siduvad kohustused (sh antud garantiid) ja tingimuslikud kohustused;

(d) juhtkonnale antud laenude, ettemaksude ja garantiide kirjeldus, sh summad, intressimäärad, maksetähtajad, tagasimaksed ja allahinnatud nõuded.

(e) majandusaasta kestel omandatud või tagatiseks võetud ja võõrandatud ning majandusaasta kestel omandatud või tagatiseks võetud ning võõrandamata aktsiate või osade arv, nimiväärtus (nimiväärtuse puudumisel osakaal osa- või aktsiakapitalis), nende eest makstud tasu ja omandamise või tagatiseks võtmise põhjus.

 

Info:

Raamatupidamise seaduse leiab riigiteataja.ee leheküljelt. Seaduse lisas 1 on bilansiskeem ja lisas 2 kasumiaruande skeemid 1 ja 2.

Raamatupidamise Toimkonna Juhend 15 “Lisades avalikustav informatsioon” paragrahv 63 (www.fin.ee/easb)