Mikroettevõtja on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

Bilansipäev on majandusaasta/aruandeaasta lõpukuupäev, tavaliselt 31.detsember.

Mõisted raamatupidamise seadusest

Vara – raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju alla olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldavalt toob tulevikus majanduslikku kasu.

Vara jaguneb käibevaraks ja põhivaraks. Käibevara on lühiajaline  ja põhivara on pikaajaline vara.

Kohustis – raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustus, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse.

Kohustised jagunevad lühiajalisteks ja pikaajalisteks kohustisteks.

Omakapital – jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist.

Omakapitali hulgas on osakapital nimiväärtuses, kasum(kahjum).

Tulu – majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali.

Tulud on tavaliselt müügitulud.

Kulu – majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena, mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed.

Kulud tekivad tavaliselt ostmisel.

 

Põhilised võrrandid raamatupidamises

VARA = KOHUSTIS + OMAKAPITAL

OMAKAPITAL = VARA – KOHUSTIS

TULU – KULU = KASUM (KAHJUM)

 

Aastaaruande raamatupidamise aruanded

Bilanss (lühendatud)

Kasumiaruanne

Lisad: arvestuspõhimõtted, tööjõukulud, seotud osapooled jt