Raamatupidamine on majandustehingute arvestuse pidamise dokumenteeritud süsteem. Arvestus algab algdokumendist ja lõppeb aruandega. Raamatupidamiseks kasutatakse raamatupidamise programme, kuid seda võib teha ka ilma programmita. Raamatupidamine on praktiline tegevus, mille tulemusel saadakse kokkuvõttev tagasiside äritegevusest.

Raamatupidamise seaduse kohaselt on kohustatud raamatupidamist  korraldama raamatupidamiskohustuslased.
 Need on :

 • Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna (edaspidi riik)
 • kohaliku omavalitsuse üksus
 • iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik
 • füüsilisest isikust ettevõtja
 • Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal (edaspidi filiaal)

Raamatupidamises juhindutakse raamatupidamise seadusest ja raamatupidamise toimkonna juhenditest. Internetist leiab need aadressil easb.ee

Raamatupidamise seaduse järgi on raamatupidamiskohustuslasel viis kohustust:

 1. korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest
 2. dokumenteerima kõik oma majandustehingud
 3. kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõik oma majandustehingud raamatupidamisregistrites
 4. koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras
 5. säilitama raamatupidamise dokumente.

Raamatupidamises tuleb lähtuda raamatu­pidamise seadusest,  raamatupidamise toimkonna juhenditest  ja Eesti heast raamatupidamistavast .
Äriühingu siseselt  koostatakse  raamatupidamise korraldamiseks  raamatupidamise sise-eeskiri, vastav kohustus on sätestatud  raamatupupidamise seaduses. Näiteks äriühing ise otsustab ja kinnitab raamatupidamise sise-eeskirjas oma varade liigitamise lühiajaliseks ja pikaajaliseks varaks, sätestab vara arvele võtmise ja mahakandmise korra. Sise-eeskirja järgimine tagab järjepidevuse raamatupidamises. Raamatupidamise seaduses on loetletud teemad, mida tuleb sise-eeskirjas täpsemalt kirjeldada:

 • kontoplaani koostamise kord koos kontode sisu kirjeldusega
 • majandustehingute dokumenteerimise ja kirjendamise kord
 • algdokumentide käibe ja säilitamise kord
 • raamatupidamisregistrite pidamise kord
 • tulude ja kulude kajastamise kord kasumiaruande kirjetel
 • varade ja kohustuste inventeerimise kord
 • raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted
 • info esitusviis
 • aruannete koostamise kord
 • arvutitarkvara kasutamise kord raamatupidamises
 • raamatupidamise korraldamise ja sellega kaasneva sisekontrolli rakendamise meetmed

Sise-eeskirjaga võivad soovida tutvuda ka inimesed väljaspool äriühingut: audiitor, maksuhaldur, revident jne. Säilitama peab raamatupidamise sise-eeskirja 7 aastat.

Põhimõisted, mida kõige rohkem raamatupidamises kasutatakse ja raamatupidamise seaduses on defineeritud:
1) vara – raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus;
2) kohustus – raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg;
3) omakapital (netovara) – raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe;
4) tulu – aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike tehtud sissemaksed omakapitali;
5) kulu – aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist;
6) kasum (kahjum) – raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe.

Raamatupidamiseses järgitakse  10 alusprintsiipi. Raamatupidamise seaduse § 16 sätestab raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid. Neid on oluline meeles pidada ja järgida kogu majandusaasta jooksul.

1. Majandusüksuse printsiip

2. Jätkuvuse printsiip

3. Arusaadavuse printsiip

4. Olulisuse printsiip

5. Järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip

6. Tulude ja kulude vastavuse printsiip

7. Objektiivsuse printsiip

8. Konservatiivsuse printsiip

9. Avalikustamise printsiip

10. Sisu ülimuslikkuse printsiip